Postupak parne sterilizacije

Vreme rada parnog sterilizatora se odvija u nekoliko faza:

Faza uklanjanja vazduha

Komora se višekratno prazni kako bi se uklonilo što je moguće više vazduha iz sterilizatora i predmeta koji se sterilišu. Faze evakuacije praćene su ubacivanjem vodene pare (pulsni ili frakcionirani vakuumski postupak). Ukoliko zaostanu vazdušni džepovi bilo gde u sterilizatoru (npr. u vešu) sterilizacija nije pouzdana. Temperatura materijala koji se steriliše je niža od temperature u komori sterilizatora. Vremenski period u kojem materijal koji se steriliše postiže temperaturu koja vlada u komori naziva se vreme uspostavljanja ravnoteže (nekoliko sekundi u frakcioniranom vakuumu).

Faza sterilizacije

Tokom vremena sterilizacije ili vremena održavanja, odnosno “vremena uništavanja“ dolazi do ubijanja mikroorganizama.

Faza sušenja

Sušenje nakon sterilizacije takođe predstavlja važan korak u postupku. Sadržaj vlage u sterilizacionom materijalu ne sme prelaziti dozvoljene granice. Sušenje se pospešuje ponavljanim pražnjenjem pare iz komore, dok se u isto vreme sterilisani materijal hladi nakon čega sledi izjednačavanje pritiska u komori sa atmosferskim pritiskom.

Metode parne sterilizacije se razlikuju po načinu uklanjanja vazduha iz komore .Na osnovu toga, razlikuje se predvakumski i gravitacijski tip parnog sterilizatora.

Predvakuumski tip parnog sterilizatora

Vazduh se aktivno uklanja iz komore ili kombinacijom uklanjanja i ubacivanja uz prisustvo subatmosferskog i/ili atmosferskog pritiska. Koriste se vakuumske pumpe za istiskivanje vazduha iz komore, što dovodi do brzih sterilizacionih ciklusa. Pumpe mogu izvlačiti vazduh u jednom aktu (kontinuirano) ili u seriji (impulsne ili frakcionirane).

Faze predvakuumskog sterilizatora:

  • Predvakuum faza  –  uklanjanje vazduha vakuumskom pumpom i ubacivanje pare u komoru.  Kada dovoljno pare uđe u komoru, pritisak poraste, a para i vazduh se pomešaju. Kada pritisak dosegne gornju granicu, ventil se otvara te para i vazduh pod pritiskom izlaze iz komore – nastaje vakuum.  Ubacivanje pare u komoru i vakuumi se ponavljaju četiri puta u serijama dok se ne ostrani sav vazduh iz komore.
  • Postizanje uslova  –  jednom kada se vazduh odstrani, para se ubacuje u komoru.
  • Vreme izlaganja  –  kada toplotni senzor registruje zadatu temperaturu, ventil za ubacivanje pare se zatvara.
  • Postvakuum faza  – kada je vreme izlaganja završeno,para se odstranjuje iz komore putem vakuumske pumpe.
  • Sušenje – završetkom postvakuumske faze, ulazi vazduh u komoru i ciklus je završen.

Gravitacijski tip parnog sterilizatora

Princip istiskivanja vazduha polazi od činjenice da se vazduh i para teško mešaju i da je para lakša, te potiskuje vazduh prema dnu komore na kojoj se nalazi specijalno konstruisan ventil koji ostaje otvoren dokle god u komori  ima vazduha. Ulazeći u komoru, para se diže do vrha, ispunjavajući komoru i materijal koji je u njoj, a vazduh potiskuje prema dnu.

Temperatura postepeno raste kako para zagreva komoru i materijal u njoj. Vreme izlaganja započinje kada se postigne temperatura. Vreme izlaganja može varirati u zavisnosti od tipa sterilizatora, predmetima koji se sterilišu i materijalima koji se koriste za pakovanje.

Između paketa za sterilizaciju mora biti prostora koji će omogućiti pari da slobodno cirkuliše, potiskujući vazduh prema dnu komore. Prolazak pare od vrha prema dnu komore ne sme biti blokiran. Pakete postavljati okomito (uzdužno) i to teže pakete na dno, a lakše u gornje delove komore.