Tehnike pakovanja

Tehnika pakovanja mora biti takva da sam čin otvaranja ne dovede do kontaminacije materijala koji je predhodno spakovan. Budući da sistemi krutog pakovanja ,rolne za sterilizaciju, kese za sterilizaciju i integra sistem imaju već definisan način pakovanja (fabrički predviđen), tehnike pakovanja se odnose na listove papira. U zavisnosti od vrste materijala koji se pakuje, tehnike pakovanja mogu biti:

Dijagonalno pakovanje (u obliku pisma)

Paralelno pakovanje (u obliku pošiljke)

Listovi papira – Prilikom korišćenja papira za sterilizaciju unutrašnje pakovanje se može koristiti kao mikrobna barijera (ukoliko je reč o materijalima koji po svojim karakteristikama imaju svojstva mikrobne barijere). Veličina listova papira koji se koristi za pakovanje zavisi od veličine predmeta koji se pakuje. Dužina ruba lista papira koji služi kao spoljašnje pakovanje treba biti 10-20cm duža od lista papira koji se koristi kao unutrašnje pakovanje. Prilikom pakovanja treba voditi računa o sili koja se stvara za vreme sterilizacije. Mora se voditi računa da papir za sterilizaciju nije čvrsto nategnut (može pući), ali ni previše labavo spakovan (neće pružiti adekvatnu zaštitu materijala koji je sterilisan u toku skladištenja). Materijal treba biti spakovan tako da se pakovanje (listovi papira )slobodno kreće paralelno sa izmenom pritiska koji nastaje tokom sterilizacije.

Sistem pakovanja u listove papira – materijali se pakuju u dva lista papira. Listovi trebaju biti razlčite boje i različitih karakteristika. List papira koji se koristi kao primarno pakovanje, treba ispunjavati svojstva mikrobne barijere. Postoje listovi papira u raznim bojama (plavi, zeleni, roze i sl.),a cilj je razlikovati primarno od sekundarnog pakovanja. Papir koji se koristi za sekundarno pakovanje je obično beli krep papir (ekonomičniji je), a njegova uloga je zaštita primarnog pakovanja. Papiri se razlikuju i pri dodiru (papir koji se koristi za unutrašnje pakovanje je mekši i otporniji od papira koji se koristi za spoljašnje pakovanje). Jedna od bitnijih karakteristika jeste da nam beli krep papir omogućava da uočimo defekt (oštećenjem zaštitnog pakovanja uočava se primarno pakovanje – npr. plavi papir). Zato je bitno da papiri pored toga što imaju različita svojstva, budu i različite boje (uočljiv je kontrast). Uočavanje oštećenja zaštitnog papira znak je da se takav materijal ne sme koristiti – nije bezbedan za upotrebu.

Dijagonalno pakovanje

1.  Predmet koji se pakuje stavlja se na sredinu papira koji je dijagonalno postavljen u odnosu na predmet u koji se pakuje;

2.  List papira se povuče prema gore preko širine predmeta koji se pakuje, a zatim presavije unazad uporedo s uzdužnim rubom tako da je predmet koji se pakuje u potpunosti prekriven. Na taj način se dobija trougao (vrh) koji omogućava otvaranje u aseptičnim uslovima (bezbedno rukovanje koje ne ugrožava sterilnost);

3. i 4. Isti postupak se ponavlja sa obe bočne strane. Na taj način se dobija otvoren džep na gornjem delu pakovanja;

5. i 6. Deo lista papira koji je ostao (5) se prebacuje preko predmeta koji se pakuje, a vrh papira se umetne u džep tako da mu viri samo vrh (omogućava sterilno otvaranje paketa).

Materijal spakovan na ovaj način se zatvara lepljivom i/ili indikator trakom

Paralelno pakovanje

1.  Materijal koji se pakuje postavlja se na sredinu papira;

2.  Prednji deo papira staviti preko materijala koji se pakuje, a zatim rub papira presaviti prema spolja toliko daleko koliko je dug materijal koji se pakuje;

3.  Sa suprotne strane ponoviti predhodno opisan postupak;

4. i 5. Na bočnim stranama papir se na unutra savija (u obliku trougla);

6. Tako savijene bočne strane prebaciti preko materijala koji se pakuje.

Materijal koji je spakovan na ovaj način osigurati lepljivom trakom i/ili indikator trakom