Close
Edukacije -

 

 

Pre dobijanja sterilisanog proizvoda kao krajnjeg produkta proizvodnje u službi centralne sterilizacije, neophodno je sprovesti niz drugih postupaka i mera, a u cilju visokokvalitetnog načina rada. Postavljeni standardi moraju biti u skladu sa važećim standardima Evropske komisije za standard (EN i ISO). Oni su relativna kategorija, što znači da se sa vremenom i razvojem novih tehnologija mogu proširivati i dopunjavati. Cilj nam je permanentno praćenje navedenih standarda kao i evaluiranje istih.

 

 

Sa razvojem društva širi se i broj patogenih uzročnika bolesti, svakim danom se otkrivaju novi uzročnici, ali se i radi na merama njihovog suzbijanja. Sterilizacija je metod izbora u kontroli svih do sada poznatih uzročnika bolesti. Ona sama po sebi nije dovoljna, već u mnogome zavisi, kada je reč npr. o instrumentima, od predhodno sprovedenih postupaka čišćenja i dezinfekcije.

Budući da su aktivnosti kod obolelih usmerene na uklanjanje uzročnika bolesti (bakterije, virusi, protozoe i sl.), a u cilju oporavka obolelog, aktivnosti zaposlenih u jedinicama centralne sterilizacije i uopšte sterilizacije kao metode bi bile pre svega mere prevencije. Cilj je da svi raspoloživi resursi budu usmereni ka istom cilju – dobijanje bezbedno sterilisanog proizvoda.

Dakle, metod sterilizacije nije od presudnog značaja. Njegov uspeh u mnogome zavisi od načina na koji smo materijal pripremili za sterilizaciju, kako smo ga sterilisali (ispravan odabir metoda sterilizacije), naše procene da li se izvesni materijal može sterilisati (reprocesiranje jednokratnih instrumenata), načina čuvanja sterilisanog materijala, kao i od brojnih drugih faktora.

Ipak, sterilizacija je srce bolnice, a ono može ispravno kucati jedino ako su ispoštovani svi kriterijumi prilikom rada; ako zaposleni u službi centralne sterilizacije timski rade, poznaju norme i standarde, permanentno se edukuju… imaju visok nivo samosvesti.