Izbor pakovanja

Materijal za pakovanje
Sastav pakovanja
Liste ( šabloni ) za pakovanje

Već u trenutku nabavke materijala za pakovanje, treba biti siguran da se kupuju samo materijali koji su proizvedeni po važećim standardima. Medicinski instrumenti i pribor (MIP), npr. instrumenti ili zavojni materijal, moraju se sterilisati unutar pakovanja jer se nezapakovani ili raspakovani materijal nakon sterilizacije ne može transportovati ni skladištiti. Pakovanje (ambalaža), štiti sterilni sadržaj od naknadne kontaminacije do trenutka njegove primene za potrebe pacijenta. Zbog toga je najvažnija funkcija pakovanja zaštita sterilnog materijala od naknadne kontaminacije nakon sterilizacije. Prikladnost i postojanost (nepromenjivost, čvrstoća) sistema za pakovanje moraju se proveriti, a dokaz o njegovoj celovitosti mora biti predočen nakon sterilizacije, rukovanja, distribucije i transporta.

Odabirom odgovarajućeg sastava pakovanja, medicinski instrumenti i pribori se pre upotrebe mogu:
– Pakovati
– Sterilisati u pakovanju (ambalaži)
– Nakon toga otpremiti i odložiti u sterilnom stanju
– Pre upotrebe izvaditi iz pakovanja bez kontaminacije
Posebna pažnja mora se obratiti na sledeće elemente:
– Masu, spoljašnji oblik, oštre ivice ili delove instrumenata i pribora koji štrče
– Moguću osetljivosti instrumenata i pribora na oštećenja (zaglavljivanje, uvrtanje, zbijanje, pritiskanje, udaranje)
– Sastav za pakovanje ne sme štetno uticati na efikasnost postupka sterilizacije
– Sterilnost se mora sačuvati tokom transporta i skladištenja do trenutka korišćenja
– Instrumenti i pribor moraju biti tako pakovani da se mogu izvaditi iz pakovanja (ambalaže) u trenutku upotrebe bez kontaminacije. Skladno prethodnom dogovoru sa korisnikom, mora biti jasno da će se sadržaj određenog paketa primeniti samo na jednom pacijentu i to u istom zahvatu, a sve što ostane smatra se nesterilnim
.

Vrstu, sastav i veličinu svakog paketa treba dokumentovati, a svaki predmet koji se steriliše mora biti specificiran i sadržan u listi za pakovanje.
Šabloni (liste za pakovanje) moraju biti izrađeni za svaki set.
Proizvođač materijala za pakovanje (ambalaže) mora objasniti korisniku kako se određeni materijal za pakovanje ili ambalaža koriste. Na primer, za koju je vrstu sterilizacije prikladan, na kojoj se temperaturi zavaruje,itd. Samo ako se poštuju sve navedene pojedinosti može se garantovati da će materijal za pakovanje biti prikladan za određenu svrhu (npr. zaštita od ponovnog prljanja, sterilnost unutar pakovanja, itd). Liste za pakovanje sastavljaju odgovorne osobe odeljenja koje imaju potrebnu stručnost. Osoblje zaduženo za pakovanje instrumenata i pribora mora se pridržavati sadržaja lista za pakovanje. Ako postoji bilo kakav problem da se to učini, kvalifikovani član osoblja mora proceniti situaciju pre nego što se nastavi s pakovanjem
.