You are currently viewing Metodi Sterilizacije

Metodi Sterilizacije

  • Post category:Vesti

Šta je zapravo sterilizacija i koje su njene metode?

Jako je važno napraviti razliku između sterilisanog i sterilnog. Takođe se često pitamo da li dezinfekcijom zaista možemo ubiti sve štetne mikroorganizme.

Sterilizacija je proces kojim se u potpunosti ubijaju svi oblici mikroorganizama sa svih površina koje su u upotrebi u bolnicama. Prilikom operacija ili upotrebe hirurških instrumenata, ostaju kontaminirani instrumenti sa kojih je potrebno uništiti apsolutno sve mikroorganizme, kako prilikom ponovnog korišćenja ne bi došlo do neželjenih infekcija.

Što se tiče metoda sterilizacije, možemo reći da se dele na fizičke i hemijske. Fizička metoda je toplota, tj. suva sterilizacija, i parna sterilizacija gde se proces vrši na visokim temperaturama, pomoću kog se ubijaju svi mikroorganizmi. Proces parne sterilizacije se vrši na visokim temperaturama sa zasićenom vodenom parom, koja prodire u sve pore pakovnih materijala za sterilizaciju, i na taj način se odvija pravilan proces sterilizacije. Parna sterilizacija se vrši na temperaturi od 121 °C i na 134 °C, od 3 do 15 minuta (u zavisnosti od temperatura koje su određene standardom). Što se tiče suve sterilizacije, ona se vrši na temperaturi od minimum 180 °C i nije određena posebnim standardima, a vreme trajanja je sat vremena.

Kod hemijske metode sterilizacije koriste se sterilanti. Proces sterilizacije se vrši na niskim temperaturama i koriste se sterilanti tj. etilen oksid i vodonik peroksid. Konkretno kod Plazma sterilizatora se koristi vodonik peroksid koji se u ciklusu sterilizacije razdvaja na 2H2O i O2 tj na vodu i kiseonik, i dolazi do oslobađanja štetnih materija prilikom završetka ciklusa. Sam naziv plazma sterilizacija je zbog pretvaranja agregatnih stanja – sterilant iz gasovitog stanja prelazi u plazma agregatno stanje (četvrto agregatno stanje).

Razlika i potreba niskotemperaturnih i visokotemperaturnih sterilizatora je u materijalima koji se sterilišu. Metal, guma, poseban vid plastike, staklo i platneni materijali mogu se sterilisati u parnim sterilizatorima, dok se osetljivi instrumenti kao što su endoskopi i termolabilni instrumenti sterilišu u niskotemeperaturnim sterilizatorima.

Kod procesa sterilizacije važna je i kontrola. Kako bismo bili sigurni da je proces validan, rade se fizička, hemijska, biološka i mehanička kontrola.

Bowie dick test se radi na dnevnom nivou. Vrši se ciklus u trajanju od 3,5 minuta na 134 °C, što je isto kao i klasičan ciklus sterilizacije.