You are currently viewing Značaj plazma sterilizacije

Značaj plazma sterilizacije

  • Post category:Vesti

Plazma sterilizacija je metoda sterilizacije koja se koristi za uništavanje mikroorganizama na površini medicinskih instrumenata. Plazma je stanje materije u kome se atomi raspadaju na pozitivno naelektrisane jone i slobodne elektrona. Kada se instrumenti izlože plazmi, elektroni u plazmi reaguju sa molekulima na površini instrumenata, što dovodi do uništavanja DNA i proteina mikroorganizama i time do sterilizacije.

Plazma sterilizacija se koristi za instrumente osetljive na visoke temperature, gde se hemijskim procesom uništavaju mikroorganizmi, virusi I bakterije.

Da bi se ostvario ekonomičan I efikasan process sterilizacije instrumenata, potrebno je korišćenje adekvatne opreme I aparata.

Neprikosnoven I vodeći proizvođač aparata za sterilizaciju je kompanija Steelco by Miele group, koja je svojim dugogodišnjim kvalitetom stekla poverenje svojih potrošača.

Budite I vi za korak ispred drugih….